Årsbudsjett eller rullerende prognose

Ja, hva skal man velge og hvorfor? Har det egentlig noe å si? Kanskje det er viktigere å legge vekt på andre sider ved bedriftens daglige drift enn å beslutte dette?

 Årsbudsjett eller rullerende prognose

Det er i hvertfall slik at det ikke er noe lettere å lede en bedrift i dag enn det var for 5 år siden. Og om nye 5 år er det enda vanskeligere. Mange spår at de neste 3 – 5 årene vil være mer avgjørende enn de foregående 50.

Tradisjonelt sett bruker nok de fleste en eller annen form for budsjettmodell, som utarbeides på høsten og som gjelder for ett år av gangen. I en større organisasjon kan dette være en omfattende prosess som involverer svært mange mennesker.

Rullerende prognostisering er en måte å se fremover på hele tiden, samt hensynta det som skjer rundt en til enhver tid i stedet for å måle mot historien (budsjett). 

Vi tror ikke det er avgjørende hva man velger. Begge deler kan fungere godt i en bedrift hvis det gjøres riktig. Det sentrale er å finne en rød tråd mellom langsiktig og kortsiktig strategi, årlige handlingsplaner og løpende målinger og justeringer. Og at dette er godt forankret blant de ansatte. Dog må det, med det endringsbildet vi ser rundt oss i dag, være lov å stille spørsmål ved hvor godt "budsjett" fungerer som et operasjonelt styringsverktøy.

Men enda viktigere enn planer er selve gjennomføringen? Med andre ord, vil vi målene nok? Eller sagt litt anderledes: bare måler vi avvik mellom faktisk resultat og budsjett bakover i tid, eller styrer vi mot fremtidige mål? Forskjellen er nemlig formidabel! Og et effektivt og enkelt verktøy til å hjelpe oss med dette er resultatsikring.

Still dine ledere disse 3 spørsmålene:

  • Hva er ditt avdelingsmål for denne måneden?
  • Hvordan ligger du an i forhold til målet?
  • Hva blir ditt resultat ved månedslutt?

Hvis du ikke får det svaret du ønsker, vil det ikke nødvendigvis hjelpe å velge mellom budsjett eller årsprognose, men det vil hjelpe å innføre resultatsikring.